Cookies

My i naši partneři potřebujeme váš souhlas k použití souborů cookies, abychom pro vás mimo jiné mohli zobrazovat relevantnější obsah. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím souhlasu.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde

Cookies nastavení

Technické cookies
Potřebujeme je pro správný chod obchodu. Bez těchto cookies není možné zajistit, aby e-shop fungoval správně.
Analytické cookies
Jsou pro nás nezbytné, protože jen díky nim dokážeme zjistit, odkud uživatelé přicházejí a jakým způsobem interagují s e-shopem, případně díky nim měříme výkon inzercí. Díky těmto údajům můžeme e-shop dále vyvíjet tak, aby vám maximálně vyhovoval.
Reklamní cookies
Jsou nezbytné pro zobrazování vhodného obsau či reklamy právě pro vás. Reklama, která se vám přizpůsobuje, je pro vás méně nežádoucí a mnohdy i přínosnější oproti té, která nevyhovuje vašim případným zájmům.
Personalizované soubory cookie
Díky těmto cookies pro vás můžeme zobrazovat vhodnější obsah přímo na naší stránce - v e-shopu.
Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies
Dárek na poslední chvíli?
Darujte elektronický dárkový poukaz

Česká republika

Obchodní podmínky produktů označených MDxxxxxxxx

Všeobecné obchodní podmínky 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní darekted.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi prodávajícím a vámi jako kupujícím.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. S kým je smlouva uzavírána?
  Smlouvu uzavíráte s podnikatelem Davidem Marákem, se sídlem Podivice 112, PSČ 683 21, IČ: 87386399, DIČ: CZ8803115167, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, kontaktní telefon: +420 734 511 496, kontaktní e-mail: info@dropohs.cz (dále jen „prodávající“).

  Smlouva není uzavírána s provozovatelem webového rozhraní, kterým je společnost/podnikatel Miloš Ježek, se sídlem Líštěnecká 448, Bystřice 257 51, IČ: 08953619, DIČ: CZ8906210610, zapsaný/á v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Benešov, kontaktní telefon: +420 724 919 685, kontaktní e-mail: info@darekted.cz.
  1.2. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
  Kupní smlouvou, popřípadě smlouvou o poskytování služeb nebo jinou obdobnou smlouvou (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) se prodávající zavazuje dodat vám zboží uvedené v objednávce (popřípadě poskytnout vám službu) a vy se zavazujete toto zboží převzít (umožnit poskytnutí služby) a zaplatit mu cenu zboží či služby. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Podmínky uplatnění dárkových poukazů upravuje článek 6. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 7. Reklamace se řídí Reklamačním řádem.
  1.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží či služby kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
  1.4. Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?
  V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:
  - těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;
  - Reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;
  - Zásadami ochrany osobních údajů, které obsahují informace o ochraně vašich osobních údajů;
  - podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  - objednávkou a jejím přijetím ze strany prodávajícího,
  a v otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 
  - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
  Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr vás a prodávajícího obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
  Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
  1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
  Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.
 2. SMLOUVA
  2.1. Jak uzavíráme smlouvu?
  Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího. Upozorňujeme, že prezentace zboží či služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 
  2.2. Jak podat objednávku?
  Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který webové rozhraní dle informací na něm uvedených umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.
  Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. 
  Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně bezodkladně informujte prodávajícího telefonicky či e-mailem.
  2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
  Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal, můžete změnit či zrušit telefonicky nebo e mailem. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.
  2.4. Jak zjistíte, že objednávka byla přijata a kdy je uzavřena smlouva?
  O obdržení objednávky vás bude prodávající informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.
  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.
  2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
  Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás může prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
  Dokumenty tvořící smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.
 3. CENA
  3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?
  Pokud cena uvedená u zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající vás na tuto skutečnost upozorní. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího.
  V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat vám zboží nebo poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.
  Platba za zboží a služby je možná v českých korunách (CZK).
  3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?
  Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Jakým způsobem lze hradit cenu zboží či služeb?
  Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
  - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  - bezhotovostně před dodáním zboží či poskytnutím služby on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány;
  - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
  Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
  V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží či poskytnutím služby je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy.
  4.3. Může prodávající požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
  Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku je prodávající oprávněn požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.
  Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s čl. 2.4 těchto obchodních podmínek, jedná se o zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží.
  4.4. Jak obdržíte daňový doklad?
  Souhlasem s těmito obchodními podmínkami udělujete prodávajícímu souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.
 5. DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  5.1. Jak je posíláno zboží?
  Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
  V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.
  5.2. Kdy vám bude zboží dodáno?
  Čas dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží však prodávající dodá nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy. 
  Dobu dodání zboží externími dopravci nemůže prodávající ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání kontaktujte prodávajícího.
  Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do tří pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na bankovní účet prodávajícího (při bezhotovostní platbě).
  Zboží, které není skladem, bude prodávající expedovat, jakmile to bude možné. O přesném datu budete informováni.
  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.
  Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete. 
  5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?
  Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 
  Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
  5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
  Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
  V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. 
  V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru má prodávající dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), má prodávající dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.
  5.5. Jakým způsobem jsou poskytovány služby?
  Způsob poskytnutí služby je vždy uveden na webovém rozhraní (povahu služby má též dárkový poukaz). Nedohodnete-li se s prodávajícím na datu poskytnutí služby, bude vám služba poskytnuta, popřípadě začne být poskytována, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
  Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete svůj souhlas s poskytnutím služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Byla-li služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte právo od smlouvy odstoupit.
  5.6. V čem spočívá služba „Přednostní expedice“?
  V průběhu objednávky zboží (v rámci objednávkového formuláře) můžete zaškrtnutím příslušného tlačítka objednat doplňkovou službu „Přednostní expedice“. Služba Přednostní expedice spočívá ve zvýšení priority vyřízení vaší podané objednávky (od okamžiku jejího přijetí prodávajícím do okamžiku jejího předání dopravci) před vyřízením dříve učiněných objednávek, ke kterým není služba Přednostní expedice objednána. 
  Vezměte na vědomí, že prodávající není schopen vám při objednání služby Přednostní expedice garantovat přesný termín dodání zboží, a že objednání služby Přednostní expedice nemá vliv na dobu doručení zboží, které nemá prodávající skladem, do skladu prodávajícího, neboť rychlost dodání takového zboží prodávajícímu není prodávající schopen ovlivnit.
  Prodávající dále prohlašuje, že objednáním či neobjednáním služby Přednostní expedice nejsou nijak dotčena vaše práva, která vám jsou garantována právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 6. UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU
  6.1. Jak lze čerpat dárkový poukaz?
  Pro čerpání dárkového poukazu je nutné dárkový poukaz (v elektronické či papírové podobě), který vám byl na základě vaší objednávky zaslán, uplatnit u prodávajícího zadáním unikátního číselného kódu z poukazu do určeného políčka v rámci provádění objednávky.
  Na dárkovém poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:
  - částka, která je předmětem dárkového poukazu a jejíž výši volíte při objednávce;
  - identifikační údaje prodávajícího;
  - doba platnosti dárkového poukazu, která činí 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy;
  - unikátní číselný kód dárkového poukazu;
  - způsob a podmínky, za jakých lze dárkový poukaz uplatnit.
  6.2. Je uplatňování dárkového poukazu nějak omezeno?
  Dárkový poukaz lze čerpat pouze jednou. Poukazem lze hradit objednávku v celé její výši (bez dalšího doplatku) nebo zčásti, pokud hodnota poukazu zcela nepokrývá hodnotu objednávky (v takovém případě jste povinni zbývající část uhradit v penězích). Pokud je hodnota objednávky, která je hrazena dárkovým poukazem, nižší než hodnota uplatňovaného dárkového poukazu, zbylá hodnota dárkového poukazu propadá.
  Dárkový poukaz je přenosný a převoditelný na jinou osobu. Osoba, která předloží oprávněně nabytý dárkový poukaz, má stejná práva jako osoba, která dárkový poukaz zakoupila.
  Dobu, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, zjistíte z obsahu konkrétního poukazu. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti. 
  Platnost poukazu není možné prodloužit. Poukaz nelze směnit za peníze.
  6.3. Kdy může prodávající dárkový poukaz odmítnout?
  Vezměte na vědomí, že v určitých situacích je prodávající oprávněn odmítnout dárkový poukaz akceptovat. Jde o případy, kdy:
  - dárkový poukaz byl předložen po uplynutí doby platnosti;
  - dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;
  - dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  7.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
  Od smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzali zboží (v případě služeb do 14 dnů od uzavření smlouvy); nebo
  - poslední kus zboží, pokud jste objednali v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  - poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  - první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.
  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat prostřednictvím služby reklamaceobjednavky.cz, umístěné na webových stránkách reklamaceobjednavky.cz, popřípadě na doručovací adresu prodávajícího nebo na adresu jeho sídla. Pro odstoupení od smlouvy lze využít též vzorový formulář.
  7.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení článků 7.4 a 7.5 těchto obchodních podmínek.
  Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek zašlete prodávajícímu zpět společně s vraceným zbožím.
  7.3. Jakým způsobem vrátíte zboží?
  Zboží jste povinni vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho doručovací adresu, do jeho provozovny nebo na adresu sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, prodávající není povinen jej takto převzít.
  Nebylo-li odstoupení od smlouvy provedeno prostřednictvím portálu reklamaceobjednavky.cz, umístěného na webových stránkách reklamaceobjednavky.cz, doporučujeme k vrácenému zboží přiložit kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží a písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na výše uvedeném formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.
  Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
  7.4. Kdy dostanete zpět své peníze?
  V případě, že odstoupíte od smlouvy, prodávající vám vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že prodávající není povinen vrátit vám peníze dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste mu zboží odeslali.
  Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, prodávající vám vrátí náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jakým jste uhradili cenu (pokud do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte prodávajícímu a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.
  Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  7.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
  Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
  Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud prodávající zjistí, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte mu za toto snížení hodnoty zboží.
  7.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
  V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv: 
  - o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; pokud byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
  - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  - o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
  - o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno vašim osobním potřebám;
  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  - o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě vámi určeném na vaši výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
  - o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili;
  - o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste porušili tento obal;
  - o dodávce novin, periodik nebo časopisů; to neplatí na smlouvy o předplatném na jejich dodávání;
  - o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  - uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které můžete být fyzicky přítomni;
  - o dodání digitálního obsahu, pokud není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, pokud plnění započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a pokud jste byli poučeni, že tímto vaše právo odstoupit od smlouvy zaniká, pokud jsme vám zároveň poskytli potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
  Vezměte na vědomí, že podáním objednávky obsahující též objednávku služby Přednostní expedice upravené v čl. 5.6 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasíte s jejím poskytnutím před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že poskytnutím služby Přednostní expedice, ke kterému dojde okamžikem odeslání objednávky prodávajícím (tj. jejím předáním dopravci), ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy ohledně objednávky služby Přednostní expedice (tím není dotčeno vaše právo na odstoupení od smlouvy ohledně objednávky zboží, je-li vám právními předpisy a těmito obchodními podmínkami garantováno).
  Dále vezměte na vědomí, že v případě dárkového poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k dárkovému poukazu, ale ve vašem oprávnění na plnění, které je na dárkovém poukazu uvedeno. Samotný dárkový poukaz má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste dárkový poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení do smlouvy uplatnili. Objednáním dárkového poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a výslovně s ní souhlasíte.
  7.7. Kdy může odstoupit od smlouvy prodávající?
  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  - neobdržel od vás cenu zboží či služby v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;
  - zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
  - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude vás prodávající o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, bude vám přijatá částka vrácena do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet, který prodávajícímu pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv z vadného plnění prodávající postupuje v souladu s Reklamačním řádem.
 9. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  9.1. Jaká oprávnění má prodávající k výkonu své činnosti?
  K prodeji zboží nebo poskytování služeb je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění.
  9.2. Jak prodávající vyřizuje stížnosti?
  Případné stížnosti prodávající vyřizuje prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Stížností se následně bude prodávající zabývat a pokusí se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.
  9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
  Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u prodávajícího zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  10.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
  Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Prodávající ani my neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme my nebo prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 
  10.2. K čemu uživatelský účet slouží?
  Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
  10.3. Kdy můžeme my nebo prodávající váš uživatelský účet zrušit?
  Vezměte na vědomí, že my nebo prodávající máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.
 11. RECENZE
  11.1. Kdo může přidat recenzi?
  Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým bylo na základě nimi utvořené objednávky dodáno jimi požadované zboží.
  Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní. 
  Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka a Firmy.cz.
  11.2. Jak jsou recenze ověřovány?
  Každá recenze je před jejím zveřejněním ověřena. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.
  Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní je ověřeno, zda recenze byly sepsány skutečnými zákazníky.
  Zjistíme-li my nebo prodávající, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme my i prodávající oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.
 12. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  12.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem nás nebo prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás a prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
  12.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
  Prodávající ani my neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
  Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme my nebo prodávající oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
  Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 4. 2023.