Cookies

My i naši partneři potřebujeme váš souhlas k použití souborů cookies, abychom pro vás mimo jiné mohli zobrazovat relevantnější obsah. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím souhlasu.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde

Cookies nastavení

Technické cookies
Potřebujeme je pro správný chod obchodu. Bez těchto cookies není možné zajistit, aby e-shop fungoval správně.
Analytické cookies
Jsou pro nás nezbytné, protože jen díky nim dokážeme zjistit, odkud uživatelé přicházejí a jakým způsobem interagují s e-shopem, případně díky nim měříme výkon inzercí. Díky těmto údajům můžeme e-shop dále vyvíjet tak, aby vám maximálně vyhovoval.
Reklamní cookies
Jsou nezbytné pro zobrazování vhodného obsau či reklamy právě pro vás. Reklama, která se vám přizpůsobuje, je pro vás méně nežádoucí a mnohdy i přínosnější oproti té, která nevyhovuje vašim případným zájmům.
Personalizované soubory cookie
Díky těmto cookies pro vás můžeme zobrazovat vhodnější obsah přímo na naší stránce - v e-shopu.
Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies
Dárek na poslední chvíli?
Darujte elektronický dárkový poukaz

Česká republika

Reklamační podmínky u produktů označených MDxxxxxxxx

Námi doporučený postup pro uplatnění reklamace:

Kontaktujte nás na reklamaceobjednavky.cz nebo posláním e-mailu na zadost@reklamaceobjednavky.cz(prosíme, abyste v případě zjištění vady výrobku, chybějícího zboží nebo jiného problému používali v maximální míře e-mailový kontakt nebo vyplnění formuláře a omezili tak telefonický kontakt)

Odstoupení od smlouvy nebo reklamaci objednávky můžete realizovat těmito způsoby:
(Doporučujeme) Pro reklamaci i odstoupení od smlouvy můžete využít webový portál reklamaceobjednavky.cz
Odstoupení od smlouvy můžete zadat také tímto formulářem.
Reklamaci můžete zadat tímto formulářem.
Reklamaci nebo odstoupení od smlouvy můžete zadat také na e-mailové adrese zadost@reklamaceobjednavky.cz

ČTĚTE!:

1) Řešíte dohledání platby - platbu, kterou jste k nám odeslali a my ji nezaevidovali?
Obvykle dojde k tomu, že zadáte chybný variabilní symbol nebo jej neuvedete vůbec. Pokud jste od nás obdrželi informaci o neuhrazené objednávce, kontaktujte nás dle výše uvedených instrukcí na e-mailu zadost@reklamaceobjednavky.cz a zašlete nám kopii transakce (vygenerovanou z internetového bankovnictví) NEBO nám specifikujte přesně tyto údaje:

- číslo odchozího bankovního účtu, respektive číslo účtu, ze kterého jste poslali peníze (číslo musí být přesné včetně uvedení kódu banky, v případě uvedení chybného čísla nebude dohledání platby uznáno)

- pokud jste uvedli chybný, či správný variabilní symbol, uveďte Vámi zadané číslo VS

- uveďte datum provedení platby

- uveďte výši platby, kterou jste provedli

Důrazně Vás upozorňujeme, že pokud nám nedodáte číslo odchozího bankovního účtu nebo zaslaná kopie transakce tento údaj nebude obsahovat, NEBUDEME se dohledáním platby zabývat do doby, než nám dodáte kompletní údaje.

 

Telefonní číslo: NEVOLEJTE nám kvůli nahlašování reklamací nebo záměnám v objednávce (pokud vám dorazilo něco jiného, než jste objednali) či chybějícímu zboží - využijte výhradně nahlášení přes reklamaceobjednavky.cz nebo e-mail zadost@reklamaceobjednavky.cz. Řiďte se postupy v sekci Reklamace a vrácení zboží. Po telefonu vaši reklamaci nevyřešíme - ovše na vámi zadané podměty reagujeme v rozmezí 24 pracovních hodin až 3 dny - snažíme se však reagovat ihned, a to bez zbytečných průtahů.
kontaktní e-mail: zadost@reklamaceobjednavky.cz

 

Reklamační řád
Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb zakoupených prostřednictvím webového rozhraní darekted.cz

1. Kdo odpovídá za vadné plnění?
Smlouvu uzavíráte s podnikatelem Davidem Marákem, se sídlem Podivice 112, PSČ 683 21, IČ: 87386399, DIČ: CZ8803115167, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, kontaktní telefon: +420 734 511 496, kontaktní e-mail: info@dropohs.cz (dále jen „prodávající“).
Smlouva není uzavírána s provozovatelem webového rozhraní, kterým je společnost/podnikatel Miloš Ježek se sídlem Líštěnecká 448, Bystřice 257 51, IČ:08953619, DIČ: CZ8906210610, zapsaný/á v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Benešov, kontaktní telefon: +420 724 919 684, kontaktní e-mail: info@darekted.cz (dále jen „provozovatel“).
Za vadné plnění ze smlouvy je vždy odpovědný prodávající, nikoliv provozovatel.

2. Za jaké vady zboží prodávající odpovídá?
1.1. Prodávající odpovídá za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
- je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž prodávající souhlasil;
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodávající neodpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí.
1.2. Dále prodávající odpovídá, že zboží vedle ujednaných vlastností:
- je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
- množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení prodávajícího, zejména reklamou nebo označením;
- je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
- odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které vám byla poskytnuta prodávajícím před uzavřením smlouvy.
Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytuje prodávající žádnou záruku za jakost.
1.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek.
1.4. Pokud se vada zboží projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V jaké době můžete vadu vytknout?
2.1. U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší doba. 
U použitého zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době jednoho roku od převzetí zboží. 
2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. 
2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly, neběží nová doba. Doba pro vytknutí vady se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Jaká práva z vadného plnění máte?
3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174b. Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.
3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
a) Výměna zboží
Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží můžete požadovat vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.
b) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že prodávající není schopen zboží opravit, případně, že oprava je nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, je prodávající oprávněn vás informovat o odmítnutí opravy. V takovém případě vás bude prodávající neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
c) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:
- prodávající vady odmítl odstranit nebo je neodstranil v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
- prodávající není schopen odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo není schopen zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);
- vada je podstatným porušením smlouvy;
- se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
- z prohlášení prodávajícího či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
d) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) 
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
- prodávající vady odmítl odstranit nebo je neodstranil v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo
- prodávající není schopen odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo není schopen zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
- vada je podstatným porušením smlouvy; nebo
- se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
- z prohlášení prodávajícího či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo
- vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost; případně byla-li vada způsobena v důsledku nedostatku v návodu, který vám prodávající spolu se zbožím poskytl.
Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.
3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte prodávajícímu, co ještě vrátit můžete, a dáte mu náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
- jste vadu sami způsobili;
- se vada na věci vyskytla až po jejím převzetí; nebo
- uplynula záruční doba.
4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
- vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali; nebo
- věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

Jakým způsobem je možné reklamovat poskytnuté služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.
V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:
a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);
b) přiměřenou slevu z kupní ceny;
c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).
Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili (zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací nebo porušením právních předpisů nebo obchodních podmínek).

Jak postupovat při reklamaci?
6.1. Reklamaci uplatněte u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
6.2. Reklamace prodávající přijímá v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, a v sídle prodávajícího.
Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako prodávající nebo na místě k vám bližším.
Reklamaci a reklamované zboží nezasílejte na adresu provozovatele. Pokud bude reklamace, resp. reklamované zboží zasláno na adresu provozovatele, má prodávající nárok účtovat si účelně vynaložené náklady na přeposlání reklamace, resp. reklamovaného zboží od provozovatele k prodávajícímu.
6.3. Prodávající doporučuje k reklamaci využít služby reklamaceobjednavky.cz, umístěné na webových stránkách reklamaceobjednavky.cz. Urychlí to vyřízení reklamace.
6.4. Případně je vhodné informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, opravu věci, slevu z kupní ceny, vrácení peněz, bezplatnou nápravu u služeb, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.
6.5. Reklamované zboží doručte prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučuje prodávající zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
6.6. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
6.7. Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
6.8. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. 
6.9. Při uplatnění reklamace vám bude vydáno písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
6.10. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě prodávající nedohodne na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás bude prodávající v této lhůtě informovat. Tento odstavec se neuplatní, pokud jste smlouvu s prodávajícím uzavřeli jako podnikatel.
6.11. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), bude vás prodávající neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
6.12. Po vyřízení reklamace vám prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.13. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 12. 4. 2023.